\Pop\CacheAdapter

Interfaces

AdapterInterface Cache adapter interface

Classes

AbstractAdapter Cache adapter abstract class
Apc APC cache adapter class
Exception Cache exception class
File File adapter cache class
Memcache Memcache cache adapter class
Memcached Memcached cache adapter class
Redis Redis cache adapter class
Session Session adapter cache class
Sqlite SQLite cache adapter class